ติดต่อเรา


          - ชั้น 1 อาคาร 37 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          - เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-160-1351

          - www.hlbm.hs.ssru.ac.th, www.hs.ssru.ac.th, www.ssru.ac.th
06. 2018