นักศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Bars Mix Challenge 2016

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยอาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการการผสมเครื่องดื่ม ในงาน Bars Mix Challenge 2016 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) รอบคัดเลือก ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ซึ่งสาขาวิชาฯส่งข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย ทีมที่1.นางสาวพนิดา  เรืองสังข์และนายวิศรุต  สิริประภาสมโภช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และทีมที่ 2. นางสาวอารียา  คงอักษร และนางสาวสถิตาภรณ์  สูงห้างหว้า นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ซึ่งทีมที่2. สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

          ซึ่งการนำศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความชำนาญในด้านการผสมเครื่องดื่ม การคิดค้นสูตรการผสมเครื่องดื่มใหม่ๆ และยังเป็นการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพในงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดี
06. 2018