เป้าหมาย วิสัยทัศน์

ปรัชญา
          ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  นำสังคม

วิสัยทัศน์
          คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พันธกิจหลัก
          ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พันธกิจหลัก
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม  ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
          2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย  และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
          3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ  เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
          4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม  กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล

06. 2018