อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์เนตรนภา  เหลืองสอาด

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน (Position)
          - หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
            (Head of Hotel and Lodging Business Management Program)
          - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
            (Lecturer of Hotel and Lodging Business Management Program)

ประวัติการศึกษา (Education)
          - วท.ม. (การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
          ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2542.

ติดต่อ (Contact)
          - ชั้น 1 อาคาร 37 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-160-1351
            Floor 1 Building (37) Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Suandha Rajabhat University 1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand, Tel.- Fax. 0-2160-1285

e-mail : 

Website :
06. 2018